A Mosaic of Israel's Traditions

Shkalim, Esther, A Mosaic of Israel's Traditions – Unity through Diversity, Devora Publishing, Jerusalem/New York, 2006.

על הספר
הספר עוסק במגוון המנהגים בקהילות ישראל במועדים ובמחזור השנה היהודי, במקורותיהם ובמשמעויותיהם תוך מתן דגש מיוחד על המייחד והמאחד את העדות השונות במזרח ובמערב. בספר מופיעים המקורות הדתיים והלאומיים היהודיים למנהגים תוך התייחסות מיוחדת גם להשפעתם של גורמים סביבתיים לא-יהודיים על יצירת המנהגים ועיצובם .

הספר הינו בן 309 עמודים והוא מכיל תמונות המתארות את המנהגים בקהילות אשכנז, ספרד והמזרח.
את המבוא לספר כתב הרב פרופ' דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל.